Dhurimi i fondeve nga UNHCR tek Drejtorisë për mbajtjen e librave amë

Të nderuar,
Më datë 28. 03.2018, drejtori i Drejtorisë për mbajtjen e librave amë z. Bujar Dardhishta bashkë me përfaqësuesit e UNHCR – Shkup, nënshkruan marrëveshje për transferimin e mjeteve të cilat janë në pronësi të UNHCR-së.
Gjithashtu, gjatë proçesit të nënshkrimit të marrëveshjes janë dorëzuar mjete – pajisje teknike (1 kompjutor i cili mbartet, 3 kompjutorë, 25 printerë dhe tre printerë multifunksionalë) të cilët do të lehtësojnë dhe përshpejtojnë lëshimin e certifikatave nga librat amë të lindjeve, nga librat amë të martesave dhe librat amë të të vdekurve.
унхцр  
Jemi mirënjohës për mbështetjen e dhënë nga UNHCR-ja dhe shpresojmë që në të ardhmen do të kemi bashkëpunim për ngritjen e kapaciteteve të stafit të Drejtorisë me qëllim që të përmirësojmë shërbimet të cilat ne i ofrojmë për qytetarët e Maqedonisë.
унхцр