Kompetencat e sektorëve administrativ

SEKTORI PËR PUNË ADMINISTRATIVE DHE MBIKQYRË SE NË FUSHËN E LIBRIT AMË , PLANIFIKIMIT DHE ANALIZËS

Në sektorin për punë administrative dhe mbikëqyrëse në fushën e librit amë, planifikimit dhe analizës trajtothen punë dhe detyra që lidhen me trajtimin e punëve administrative nga fusha e librit amë dhe mbikëqyrjen e libri amë në të gjithë teritorrin Republikës së Maqedonisë,duke krijuar kështu analiza dhe komunikimi të vazhdueshëm me Ministrinë e Brendshme , institucionet dhe organet e e saj si dhe zhvillimin dhe promovimin e këtij bashkpunimi; Puna e projektit, planifikimi, analiza dhe bashkëpunimi ndërkombëtar dhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve të tjerrë nga fusha e librit amë.

SEKTORI PËR PUNË NORMATIVO-LIGJORE, MATERIALE-FINANCIARE DHE ADMINISTRATIVE

Në sektorin për punë normativo-ligjore,materiale-financiare dhe administrative kryhen detyra që lidhen me përgatitjen e mendimeve mbi propozimet për fillimin e procedurave, për vlerësimin e kushtetushmërisë dhe ligjshmërisë së akteve ekzistuese normative-ligjore, rregulloret,udhëzimet, monitorimi ligjorë i admnistratës, përgatitja e akteve nënligjore,monitorimi i rregulloreve ndërkombëtare, planet financiare, punët e operacioneve me pagesë, përgatitja e buxhetit të Drejtorisë, menaxhimi i kontabilitetit, operacionet e thesarit, marrjen caktimin dhe dërgimin e postës, mbajtjen e shënimeve dhe gjëra të tjera.

SEKTORI PËR TEKNOLOGJINË INFORMATIKE

Në Sektorin e Teknologjisë Infomatike kryhen detyrat dhe punët nga rrethi i administrateës e cila ka lidhje me teknologjinë e informacionit, si më poshtë:

- çështjet e monitorimit dhe përpunimit në lidhje me organizimin dhe zhvillimin e sistemit të informacionit në Regjistrin për Regjistrin e Lindjeve dhe propozimin e masave për promovimin e tyre,
- planifikimin e zhvillimit të sistemit të informacionit, rrjetit të transmetimit të të dhënave në Drejtorinë,
- planifikimin e zhvillimit të sistemit të informacionit, transferimit e të dhënave të rrjetit në administratë, monitorimin, përpunimin dhe evoluimin e aplikimit të teknologjive të reja të informacionit në fushën e sistemit të informacionit ,dhe studimin e nevojave për mundësinë e futjes së shërbimeve të reja të informacionit,
- koordinimi ndërmjet njësive organizative në fushën e përpunimit automatik dhe pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë në të, duke analizuar nevojat dhe duke propozuar masa për zhvillimin e sistemit të informacionit,
- përgatitjen e analizave ,informatave dhe dokumenteve të tjera për aspekte të caktuara të sistemit informativ,
- zhvillimi i strategjive për zhvillim, përmirësim të sistemit dhe sigurisë së IT;
- përgatitjen e projekteve të bazuara në dokumentet strategjike të sektorit të IKT;
- planifikimi,evulimin, vlerësimi dhe zbatimin e sigurisë fizike dhe IT;
- sigurimin e besueshmërisë, saktësisë dhe përdorshmërisë së të dhënave;
- Përcaktimi dhe mbrojtja e profileve të përdoruesit, fjalëkalimet dhe dosjet back-up për Zyrën;
- përcaktimi i procedurave të back-up kur, në çfarë intervale kohore, dhe në cilat vende do të mbahen të mbrojtur;
- organizimi i shkëmbimit të të dhënave me organet shtetërore dhe institucionet dhe subjektet e tjera në Republikën e Maqedonisë;
- ruajtjen e funksionimit të sistemit të rrjetit IT, të pajisjeve të instaluar dhe koordinim me departamentet e autorizuar të shërbimit me prodhuesit e pajisjeve,
- mirëmbajtja e funksionalitetit të sistemit të rrjetit IT të Administratës, instalimin e pajisjeve të IT dhe koordinimi me njësitë e autorizuara të shërbimit të prodhuesit të pajisjeve,
- mirëmbajtja e funksionalitetit të elementeve të hardverit IT në dispozicion të Drejtorisë, instalimi i pajisjeve të IT dhe koordinimi me njësitë e autorizuara të shërbimit me prodhuesit të pajisjeve,
- përgatitjen e dokumentacionit teknik për funksionimin e sistemit të IT-së dhe për të gjitha çështjet e tjera që lidhen me teknologjinë e IT,
- përcaktimin e programit, bazave teknike dhe të telekomunikacionit të sistemit të informacionit,
- zhvillimin dhe zbatimin e zgjidhjeve softuerike për nevojat e Drejtorisë
- përpunimin e të dhënave, zbatimin e masave për mbrojtjen dhe sigurinë e sistemit dhe nënsistemit të informacionit,
- monitorimin e funksionimit aktual dhe përdorimin e burimeve të informacionit , ofrimin e propozimeve për zgjerimin, përshtatjen dhe zëvendësimin, duke siguruar kushte optimale për përdorimin e pajisjeve,
- trajnimin e personelit informativ dhe përdoruesve të sistemit dhe nënsistemit të informacionit,
- përcaktimin dhe zbatimin e masave për mbrojtjen e transmetimit të të dhënave,
- lidhja e përdoruesve të rinj në rrjet,
- përgatitja e dokumentacionit teknik për aplikimin dhe projektet tjera, mbështetja e konsumatorëve, koordinimin e punës së mirëmbajtjes së pajisjeve,
- përgatitjen e e-learning moduleve të mësimit elektronik për trajnimin profesional të të punësuarve në Drejtorinë
- zhvillimi dhe mirëmbajtja e faqes së internetit të Drejtorisë
- duke mbështetur zbatimin e aplikacioneve që do të përdoreshin në mënyrë zhvillimore dhe strategjike në punën e Drejtorisë, te Ministria e Drejtësisë, Ministria e Brendshme dhe në institucionet tjera,
- organizimi dhe shkëmbimi i të dhënave me organet shtetërore, institucionet dhe subjektet tjera në Republikën e Maqedonisë;
- sigurimin e besueshmërisë, saktësisë dhe përdorshmërisë së të dhënave;
- kryerjen e analizave dhe mbajtjen e statistikave në fushën e funksionimit të Drejtorisë.

DEPARTAMENTI PËR MENAXHIMIN E BURIMEVE NJERËZORE

Departamenti i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore kryen punët dhe detyrat e mëposhtme:
- studimi dhe zbatimi i i ligjeve dhe akteve nënligjore në lidhje me ushtrimin e të drejtave, detyrimeve dhe përgjegjësive të punonjësve;
- pjesëmarrje në hartimin e ligjeve dhe akteve nënligjore në lidhje me ushtrimin e të drejtave, detyrimeve dhe përgjegjësive të nëpunësve civilë;
- hartimin e akteve individuale që lidhen me ushtrimin e të drejtave, detyrimeve dhe përgjegjësive të nëpunësve civilë, dhe punonjësve duke dhënë mendime dhe udhëzime mbi to;
- përgatitjen e akteve për organizimin dhe sistematizimin e brendshëm;
- organizimin dhe zbatimin e procedurës së punësimit;
- planifikimin, regjistrimin dhe monitorimin e trajnimit profesional dhe përmirësimit të nëpunësve civilë, punonjësit e administratës, dhe të dhënat tjera të përshkruara si detyrim me rregulloret ligjore në fushën e punës;
- mbajtja e evidencave të frekuentimit të të punësuarve dhe përdorimi i orarit të punës, përgatitja e raporteve për këtë dhe dorëzimi i tyre në shërbimin profesional për pagimin e rrogave;
- kryen regjistrimin dhe shkarkimin e punonjësve në organet kompetente dhe shërbimet e ekspertëve,
- përgatitjen dhe përpunimin e të dhënave analitik me qëllim të ndërtimit të strategjisë dhe konceptit për punësim në Drejtorinë për regjistrimin e librave dhe sendeve të tjera.