Контакт

Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Бул. Св. Кирил и Методиј 54, 1000 Скопје, Р. Македонија
E-mail: contact@uvmk.gov.mk
Тел.:02 3223-787
Факс: 02 3215-406

Повеќе информации за подрачните одделенија и подрачните канцеларии

Macedonian