Административни такси

Почитувани граѓани, Ве известуваме дека согласно измените и дополнувањата на Закон за административни такси (Службен Весник на РМ бр. 145/10) кој започна да се применува од 01.01.2011 година, aдминистративните такси се плаќаат во готови пари на соодветна уплатна сметка во рамките на трезорската сметка за општината, за општините во градот Скопје и за градот Скопје на чие подрачје е извршената наплата.

Тарифник за административните такси:

За изводи од матичните книги на родени, венчани и умрени за во земјата и за во странство 100ден.
За Уверенија од матичните книги со сите клаузули за во земјата и во странство 50ден.
За сите видови на решенија од управните постапки на Управата за водење на матичните книги 250ден.
За сите видови барања за податоци од матичните книги за родени, венчани и умрени 50ден.

Пример ПП50 уплатницата: ПП50 уплатница.

<a href="/files/pdf/Spisok_opstini_mk.pdf" target="_blank">Листа со ознака на општините</a>