Управа за водење на матичните книги

Почитувани посетители,

Добредојдовте на веб - страницата на Управата за водење на матичните книги, каде што можете да добиете информации за сите промени кои ќе се случуваат во врска со матичното работење.
На нашата веб - страница се наоѓаат корисни информации во врска со законската и подзаконската регулатива поврзана со матичното работење.
Искрено се надеваме дека на оваа страница ќе најдете информации кои ќе ви помогнат во вашата секојдневна работа.

Вашите коментари и предлози можeтe да ги праќате по е-пошта на адреса: contact@uvmk.gov.mk

Известување

Се известуваат сите граѓани на Скопје и околината дека, поради реновирање на објектот од страна на Министерството за информатичко општество и администрација каде што е сместена и Подрачната единица - Скопје на Управата за водење на матичните книги на Р.С.М., можат да поднесат барање за извод од матичната книга на родени, венчани и на умрени преку нашиот веб портал https://e-portal.uvmk.gov.mk/external/portalHomePage или да се обратат до поблиската Месна канцеларија на Управата за поднесување и подигнување на истите.

Интерен оглас за унапредување на административни службеници

Republika e Maqedonisësë Veriut

Министерство за правда

Ministria e drejtësisë

Управа за водење на матичните книги

Drejtoria për udhëheqjen e librave amë

Бр/Nr.____________

_______________ година/viti

С к о п ј е/S h k u p

 

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë qytetarët Shkupit dhe rrethinës se për shkak të rinovimit të objektit nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, në të cilin është vendosur Njësia Rajonale - Shkup e Drejtorisë së Udhëheqjes së Librave Amzë, kërkesat për certifikatë të lindjes, kurorëzimit dhe të të vdekurve mund t’i parashtrojnë në formë elektronike përmes ueb portalit tonë https://e-portal.uvmk.gov.mk/external/portalHomePage ose të drejtohen deri tek Zyra më e afërt e vendit të Drejtorisë për parashtrimin dhe tërh

Известување - Корекција на надоместокот за склучување на брак надвор од службените простории

Почитувани, Согласно член 3 од Правилникот за начинот и висината на трошоците за склучување на брак надвор од службените простории на Управата за водење на матичните книги, а по официјално објавените податоци од Државниот завод за статистика на Република Македонија, се прави корекција на надоместокот за склучување на брак надвор од службените простории.

Работна средба за јавниот повик за прибирање на податоци за лицата кои не се регистрирани во матичните книги на родените

Почитувани,
Денес 28.03.2018 година во просториите на мисијата ОБСЕ во Скопје, Директорот на Управата за водење на матичните книги Г-дин Бујар Дардхишта ја одржа првата работна средба со своите вработени од сите подрачни одделенија и канцеларии.
обсе  

Донација на средства од УНХЦР кон Управата за водење на матичните книги

Почитувани,
На ден 28.03.2018 година, Директорот на Управата за водење на матичните книги Г-дин Бујар Дардхишта заедно со преставници на УНХЦР Скопје во просториите на Управата за водење на матичните книги склучија договор за пренос на средства кои се во сопственост на УНХЦР.
унхцр  

Повик за прибирање на податоци за лица - нерегистрирани во матична книга на родени

Почитувани,
Денес во просториите на Министерството за труд и социјална политика Директорот на Управата за водење на матичните книги Г-дин Бујар Дардхишта заедно со Министерката за труд и социјална политика Г-ѓа Мила Царовска објавија повик со кој се повикуваат сите лица на кои не им е регистрирано раѓањето во матичните книги на родените. Овој повик е со времетрааење од 6 месеци и е со почеток од 01.04.2018 заклучно со 30.09.2018 година. Во овој период сите лица кои не се регистрирани во матичните книги на родените можат да дојдат на шалтерите во Управата за водење на матичните книги и да поднесат барање за дополнителен упис во мкр. На самиот шалтер административниот службеник ќе пополни прашалник за секое лице со податоци битни за водењето понатамошни постапки во Управата. На овој начин системски ќе се премине кон решавање на проблемот со кој долги години се соочуваат одредени категории лица.
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦА - НЕРЕГИСТРИРАНИ ВО МАТИЧНА КНИГА НА РОДЕНИ
мтсп  

Одлука во врска со објавениот оглас бр.2/2018

Одлука во врска со објавениот оглас бр.2/2018 на ден 06.01.2017 година

Демант во врска со прилогот на Телевизија Сител објавен на 26.12.2017 година

Почитувани,
Во врска со прилогот на Телевизија Сител објавен на 26.12.2017 година, а во врска со реформите во матичната евиденција, Управата за водење на матичните книги, до Телевизија Сител го испрати следниов демант:

Пријавување на сите новороденчиња родени во Скопје, во Подрачното одделение Скопје

Почитувани,
Oд 01.01.2018 година сите новороденчиња кои ќе се родат во било кое од петте породилишта во Скопје –ЈЗУ Универзитетска Клиника за Гинекологија и Акушерство- Скопје, -ЈЗУ Специјална болница по гинекологија и акушерство “Мајка Тереза-Чаир, Скопје”, Клиничката болница „Аџибадем Систина“, -ПЗУ Ре-медика и -Свети Лазар гинеколошко акушерска болница ќе се пријавуваат во Подрачно одделение Скопје – поранешна Комерцијална банка.

Pages