Упис на новороденче и издавање на извод од матична книга на родени

: Function split() is deprecated in /home/uvmkgovm/public_html/sites/all/modules/localizer/localizer.module on line 1258.

За упис на новороденче и издавање на извод од матична книга на родени (за новороденче) потребни документи се:1. Копија од лична карта (пасош) од родителите и оригинал за проверка
2. Извод од матична книга на венчани или извод од матична книга на родени од родителите
3. Барање за издавање на извод од матична книга на родени за новороденче (Барање)
4. 100 ден. административна такса (Уплатница)
5. Уплата од 50 ден. на жиро-сметката на Управата за водење на матичните книги (Уплатница)


НАПОМЕНА: Раѓањето на дете се пријавува во рок од 30 дена од денот на раѓањето, во матичното подрачје на кое се родило детето.За издавање на извод од матична книга на родени потребни документи се:1. Лична карта или пасош (за идентификација)
2. Барање за издавање на извод од матична книга на родени (Барање)
3. 100 ден. административна такса (Уплатница)
4. Уплата од 50 ден. на жиро-сметката на Управата за водење на матичните книги (Уплатница)


НАПОМЕНА: Барањето за извод се поднесува лично или со полномошно заверено на нотар.


Превземете ја листата со ознака на општините